Skolpolitiska förslag

Nedan följer mina politiska förslag inom skolans område.

1. Låt det kommunala huvudmannaskapet vara kvar, men skriv in ett nytt uppdrag för kommunerna i Skollagen i enlighet med följande förslag: “Den eller de huvudmän som bedriver skola i Sverige ska aktivt verka för bästa tänkbara förutsättningar för lärare och elever att verka i ett samhälle som kännetecknas av snabba förändringar, snabb teknologisk utveckling, stora informationsflöden, demokratisering, multikulturalism och globalisering.”

2. Inför Meddelarskydd i fristående skolor i enlighet med vad som framkommer i TF och YGL.

3. Alla huvudmän, även privata aktörer, ska omfattas av den Offentlighetsprincip som finns inskriven i TF och YGL.

4. Inför ett obligatoriskt skolval i kombination med nya digitala tjänster för att informera om skolvalet.

5. Inför krav på att alla skolor ska tillhandahålla en deklaration över vad skolan står för och vad det är för utbildning som bedrivs där. En form av konsumentdeklaration.

6. Gör Barnkonventionen till svensk lagstiftning i enlighet med samma modell som man använde för Europakonventionen.

7. Anonyma bedömningar bör med teknisk hjälp bli standard för all rättning av uppgifter.

8. En utredning bör tillsättas som tittar på hur betygen kan ersättas med ett digitalt system för bedömning för livslångt lärande, till exempel utifrån konceptet med open badges.

9. En möjlighet att överklaga betygen borde införas. En betygsombudsman ska inrättas som första instans för överklaganden av betyg. Betygsombudsmannens bedömning ska i sin tur kunna överklagas till Betygsnämnden som inrättas som andra instans. Beslutet i andra instans ska om det anses vägledande för överklaganden av betyg ska bedömas också kunna överklagas till högsta betygsnämnden som tar det slutgiltiga beslutet. Högsta betygsnämndens beslut ska vara prejudicerande för kommande överklaganden av betyg.

10. Ett digitalt läslyft bör tas fram för att vi ska öka kunskaperna om hur unga som är i den digitala miljön läser i samband med att de använder medier som appar, spel, filmer, datorprogram och så vidare. Ett digitalt läslyft bör genomföras enligt samma modell som Matematiklyftet och Läslyftet, men givetvis med anpassning till det innehåll som behöver förmedlas i ett digitalt läslyft.

11. Distansundervisning bör erbjudas som ett alternativ till undervisningen i grundskolans senare del och gymnasieskolan. Ett tredje alternativ till vanlig skolgång och distansundervisning ska också erbjudas inom ramen för grundskolans senare del och gymnasieskolan. Alternativet ska vara utformat med 2 dagars studier på distans och 3 dagar undervisning på skolan.En distansombudsman ska inrättas vid skolinspektionen som har till uppdrag att granska vilken kvalitet som distansundervisningen håller. Ombudsmannen ska kunna dra in det tillstånd som huvudmannen fått för distansundervisning om kvalitet inte upprätthålls.

12. Tillåt att fjärrundervisning används oberoende av ämne och årskurs.

13. Frivilliga kurser på distans bör erbjudas elever på grundskolans senare del och gymnasiet. Kurserna bör inte vara en del av betyg. Men meriten kan eleven få genom någon form av intyg istället.

14. En demokrati- och öppenhetsombudsman bör införas på nationell nivå för att kontrollera och utveckla värdegrunden.

15. Ta bort lärarlegitimationen. Den bidrar inte till en ökad status för läraryrket och stänger ute kompetent folk som skolan behöver. Den är dessutom problematisk i ett landskap där vem som helst, när som helst till liten kostnad kan sätta upp kurser på nätet som de sedan kan undervisa i.

16. Ta bort språkvalet svenska och engelska från grundskolan. Tiden för ämnena räcker inom den ordinarie undervisningen. Annars är det där stödet ska sättas in.

17. Elever i grundskolans senare del ska kunna välja om de vill läsa Nordiska språk eller Moderna språk. Det ska framkomma av betygen vilket val eleven gjort här.

18. Nordiska språk ska vara ett ämne med en egen ämnesplan som ska sätta fokus på de nordiska språken danska, norska, finländska, isländska och samiska.

19. Genom den distansundervisning som införs i grundskolans senare del och gymnasiet bör antalet språk som erbjuds eleverna kunna öka. Detta ska distansombudsmannen ha i uppdrag att följa upp att så faktiskt blir fallet.

20. Om en elev vill läsa in det ämne som inte har valts i valet mellan Moderna språk och Nordiska språk ska denna möjlighet erbjudas genom distansundervisning. Detta extra val ska kunna ge meritpoäng i samband med ansökan till gymnasieskolan.

21. Massive open online courses (MOOC) borde inom språken kunna räknas till de kurser som kan ge behörighet för ämnena. Certifieringen av dessa kurser ska ske med hjälp av Open Badges. Den exakta utformningen av hur detta ska se ut bör utredas av en statlig utredare som även får titta på vad som krävs för att kunskaperna inom språken ska bedömas som tillräckliga utifrån de krav som ställs.

22. Ta fram en nationell databas med informations- och kommunikationsteknik för moderna språk där tips på verktyg, digitala arbetssätt och digitala examinationsformer kan samlas på ett enkelt sätt.

23. Öppen källkod programvara ska användas i första rummet för alla användningsområden där det fungerar. Vid upphandlingar av IT skall alltid en inventering av öppen källkod göras.

24. Kameraövervakning på skolor och på skolgårdar förbjuds helt och hållet. Sådan övervakning strider mot de demokratiska värderingar som skolan skall förmedla, förankra och gestalta.

25. Skolorna ska för att skydda den enskildes integritet använda krypterad trafik och tjänster för att kunna vara anonym på Internet.

26. Jag vill gå fram med ett värdegrundsbidrag uppdelad i två delar. Den första delen rör ett allmänt bidrag om fyra miljarder i rena investeringar i skolan för ökat värdegrundsarbete. Den andra delen är ett bidrag man kan söka för innovativa lösningar både i skolan och på webben som bidrar till ett aktivt arbete med den demokratiska värdegrunden.

27. Alla kommuner ska ta emot flyktingar. Detta ska inte vara valfritt. Det ska vara ett lagstiftat tvång och genom detta bör även belastningen över landets skolor bli mer jämn.

28. 1 miljard ska årligen satsas på ett IKT-lyft för den svenska grundskolan och gymnasieskolan med inriktning mot IKT-pedagogik i allmänhet och i synnerhet hur IKT kan bidra till nyanländas lärande. Modellen för det här lyftet blir densamma som för Matematiklyftet och Läslyftet, fast med anpassade förutsättningar till det aktuella temat för lyftet självklart.

29. Kommunallagen ska ändras så att budgeten inte ska vara i balans över en 3 års period som idag utan över en konjunkturcykel. Detta borde ge större flexibilitet, bland annat för att satsa på skolan i kommunerna.

30. Människor som vill ta fram innovativa lösningar på webben för att bättre möta nyanlända elever ska kunna söka innovationsbidrag från staten. 500 miljoner ska årligen läggas inom detta område de kommande fem åren. Totalt 2.5 miljarder kommer läggas på innovativa webblösningar för nyanlända.

31. Ett webbaserat lärverktyg som tillhandahåller fria och öppna lärresurser för nyanlända elever inom samtliga ämnen och kurser i grundskolan och gymnasieskolan ska tas fram. 500 miljoner kronor satsas årligen på det här projektet.

32. Jag vill tillföra 2 miljarder kronor per år till undervisningen i modersmål de kommande fyra åren. På fyra år kommer resurserna till Modersmålsundervisningen öka med 8 miljarder kronor med mitt förslag.

33. Vi behöver en SFI-MOOC. Det är tid att vi får en fungerande SFI verksamhet som dessutom hänger med i den tekniska utveckling som nu sker. Av den anledning vill jag lägga de resurser som här krävs för att ta fram en SFI-MOOC.

34. Läx-rut ska fortsatt vara avskaffat. Den hörde aldrig hemma inom RUT-avdraget och var aldrig i närheten av att uppfylla reformens syften.

35. Inför ett Skol-Rot avdrag som innebär att huvudmän, både kommunala och privata ska kunna dra av för att bygga om och förbättra sina skolbyggnader och skolgårdar.

36. 1:1 lösningar ska inte vara något man kan undvika i skolan. Det ska vara ett lagstiftat krav.

37. Ta bort läxorna och de nationella proven. Lärande handlar inte om att skriva prov eller memorera fakta inför prov. Lärande idag handlar om personlig utveckling.

38. Låt en utredning titta på hur vi ska gå från att kontrollera nivå på kunskap till innovationsgrad och utvecklingshastighet.

39. RIT-avdrag för lärare. Den som jobbar med IT och utvecklas med IT i relation till lärande och undervisning ska kunna få tillbaka pengar på skatten för detsamma. Det kan till exempel handla om att avdrag för att man läser kurser eller dylikt inom IT och lärande på fritiden.

40. Vi behöver ett utökat stöd till UNHCR. Mitt förslag är att Sverige omgående ser till att utöka biståndet till UNHCR med ett minimum på fem miljarder kronor. Minst 1 miljard ska gå till att se till att alla barn på flykt får utbildning.

41. Ett nationellt event med fokus på 3D-print teknik inom utbildningssektorn bör tas fram. Meningen med eventet är att ge lärare tillgång till en arena för nätverkande om 3D-print teknik i utbildningssektorn. En plats för att utbyta tankar, idéer och erfarenheter.

42. Ersätt skolans val och elevens val med individuellt val. Eleven ska här välja två ämnen som eleven får betyg i. Skolor ska kunna erbjuda lokalt utvecklade ämnen. Men nedanstående ämnen ska erbjudas och fastställas i nationella kursplaner enligt mitt förslag:

A. Aktiekunskap
B. Filmkunskap
C. Sociala medier i samhället
D. 3D-print teknik
E. Grundläggande programmering
F. Judiska studier
G. Samiska studier

43. Jag vill införa projektarbete som ämne på grundskolan. Projektarbetet ska vara inriktat mot Hem- och konsumentkunskap för att stärka kunskaperna om viktiga vardags sysselsättningar, konsumentfrågor, E-handel och liknande områden.

44. Mobbning bör vara en obligatorisk del av lärarutbildningen. Jag vill att det införs en 7.5 hp kurs i lärarutbildningen som heter Mobbning i lärandemiljöer.

No votes yet.
Please wait...