Publicistiska regler

Allmänna bestämmelser

1 § Omvärldsbevakarens uppdrag är att bevaka, analysera, diskutera och debattera frågor som berör det snabbt föränderliga, digitaliserade och globaliserade samhälle vi lever i. Vidare är Omvärldsbevakarens uppdrag att bevaka naturens utveckling över tid, leverera ett relevant utbud av ljud inom olika områden och att leverera lektionsmaterial för grundskolans senare del och gymnasieskolan.

2 § Omvärldsbevakaren är en tydligt uttalad icke kommersiell verksamhet som ägnar sig åt det man kallar för publicistisk verksamhet. Genom att Omvärldsbevakaren är en tydligt uttalad icke kommersiell publicistisk verksamhet så skall också grundläggande publicistiska etiska regler appliceras på det som publiceras här på Omvärldsbevakaren.

3 § Omvärldsbevakarens publicistiska regelverk såsom det beskrivs på denna sida gäller för Omvärldsbevakaren, för sociala medier med direkt anknytning till Omvärldsbevakarens verksamhet och för andra tjänster som är direkt kopplade till Omvärldsbevakarens verksamhet.

4 § Omvärldsbevakaren kommer inte att ta in några externa finansiärer av verksamheten då detta skulle stå i konflikt med att Omvärldsbevakaren ska vara en helt icke kommersiell verksamhet som står fri från kommersiella intressen. Omvärldsbevakaren drivs av mig i min egenskap som privatperson under eget namn (Fredrik Karlsson, Helsingborg).

5 § Omvärldsbevakaren ser fri information om omvärldsbevakning och omvärldsanalys som en grundbult i en väl fungerande demokrati. Omvärldsbevakaren kommer inte att ta in reklam eller upprätta betalväggar då detta skulle strida mot tanken om fri information om omvärldsbevakning och att sidan ska vara icke kommersiell. Om du vill stödja sidan så är en länk tillbaka till den aktuella artikel som du läst en bra väg och att sprida innehållet på sociala medier.

Grundläggande värden

6 § Omvärldsbevakaren skall i arbetet med omvärldsbevakning och analys av omvärlden vara fast förankrad i demokratiska värderingar och mänskliga rättigheter. Individens frihet och respekten för individer, organisationer, företag och institutioner ska upprätthållas. Omvärldsbevakaren kommer dock alltid ta avstånd från aktörer som inte respekterar demokratin och de mänskliga rättigheterna.

7 § Omvärldsbevakaren kommer bemöta alla former av angrepp på demokratin, våra demokratiska fri- och rättigheter och på den fria och öppna debatten. Det är inte acceptabelt att använda Omvärldsbevakarens funktioner för användargenererat material för att angripa våran demokrati, våra fri- och rättigheter, den öppna och fria debatten eller alla människors lika värde.

8 § Omvärldsbevakaren kommer inte att länka till sidor som inte står för demokratiska värderingar och mänskliga rättigheter. Om sådana länkar hittas trots denna regel ska det anmälas till redaktören via publicistiska klagomål här på Omvärldsbevakaren.

9 § Internet:s frihet är helt avgörande för att denna sida ska kunna existera. Ett fritt och öppet Internet är därför ett kärnvärde i Omvärldsbevakarens verksamhet. Omvärldsbevakaren kommer aktivt att arbeta för att stödja ett fritt Internet för alla.

10 a § Omvärldsbevakaren kommer inte bidra till att sprida material i någon form som riskerar att bidra till misstro mot journalistiken. Omvärldsbevakaren vill betona att källkritisk granskning av media inte faller inom ramen för denna paragraf om den sker på ett sakligt och faktabaserat sätt. Omvärldsbevakaren betraktar den fria pressen och journalistiken som grundpelare för den svenska demokratin och för att kunna bevaka och analysera omvärlden. Misstro mot den fria pressen och mot journalistiken kommer ses som misstro och hot mot Omvärldsbevakarens verksamhet.

10 b § Alla försök att använda någon eller några av de funktioner som finns inom ramen för Omvärldsbevakarens verksamhet för att försöka otillbörligen påverka eller störa demokratiska val kommer omedelbart att bemötas och beivras av redaktören för Omvärldsbevakaren. Det råder absolut nolltolerans mot alla former av försök att använda Omvärldsbevakarens sociala funktioner för användargenererat material för att försöka störa och otillbörligen påverka demokratiska val.  Detta gäller oberoende av vilket land som har demokratiska val.

Ansvariga publiceringar och användargenererat innehåll

11 § Spam kommer inte att accepteras i fälten för kommentarer. Kommentarer som är spam kommentarer kommer att tas bort av redaktören för sidan. Redaktören kommer bedöma i varje enskilt fall vad som kommer räknas som spam. Kontakta redaktören för sidan via e-post: fredrikk39@gmail.com om du har frågor angående detta.

12 § Pornografiskt material eller material som faller utanför lagens ramar kommer inte att accepteras i kommentarerna. Omvärldsbevakaren kommer ha en mycket strikt policy när det rör eventuella kommentarer som innehåller barnpornografiskt material eller länkar till sådant material. Alla överträdelser mot denna policy kommer polisanmälas omgående och materialet kommer raderas med omedelbar verkan.

13 § Det är inte tillåtet att någonstans på Omvärldsbevakaren publicera ljudupptagningar, video eller bilder som kan vara brottsliga, uppvigla till brott eller visar brott.

14 § Kränkningar och näthat kommer tas bort. Främlingsfientliga kommentarer och rasistiska kommentarer kommer inte att vara kvar på sidan utan kommer raderas.

15 § Hets mot folkgrupp och förtal kommer att anmälas till polisen. Hot kommer polisanmälas oberoende av huruvida dem riktar sig mot redaktören eller någon annan. Redaktören kommer vara särskilt strikt kring kommentarer som innehåller hot mot politiker och journalister som har en bärande roll i vår demokrati.

16 a § Omvärldsbevakaren kommer inte publicera uppgifter som kan skada andra människor. Av den anledningen kommer omvärldsbevakaren till exempel inte publicera uppgifter som skulle kränka rätten till privatliv, självmord eller självmordsförsök, uppgifter om brottsoffer eller namn, bild, ljud eller video på någon som har skadats eller dödats i samband med olika former av händelser i privata eller offentliga sammanhang.

16 b § Omvärldsbevakaren anser att det är av avgörande betydelse att polisen kan göra sitt jobb i lugn och ro i samband med till exempel terrorbrott. För att undvika spekulationer som kan försvåra polisarbete kring exempelvis terrorbrott kommer inte Omvärldsbevakaren att bidra till ryktesspridning i samband med stora händelser som terrorbrott. Omvärldsbevakaren anser att det är viktigare att det går ut rätt information i samband med stora nyhetshändelser, exempelvis som terrorbrott, snarare än snabb information.

17 § Omvärldsbevakaren kommer inte publicera uppgifter som kan skada mina arbets- eller uppdragsgivare.

Repliker

18 a § Omvärldsbevakaren kommer vara generös med att publicera repliker och rättelser till artiklar som har eller kommer bli publicerade här. Dessa repliker ska vara underskrivna med namn om inte särskilda skäl föreligger.

18 b § I repliker ska också licens för upphovsrätt anges. Denna licens för upphovsrätt kommer vara den rådande, oberoende av vad som gäller i övrigt på Omvärldsbevakaren. Inga repliker kommer att publiceras som inte har denna information om upphovsrättslig licens. Vid frågor kring detta så ska du ta kontakt med mig som redaktör för att få hjälp via mail: fredrikk39@gmail.com.

Upphovsrätt

19 § Omvärldsbevakaren är en tydligt uttalad icke kommersiell verksamhet som är baserad på demokratiska värderingar. Inom ramen för dessa demokratiska värderingar finns äganderätten till immateriella rättigheter, den så kallade upphovsrätten. Omvärldsbevakaren 2.0 kommer i enlighet med sin tydligt uttalade demokratiska värdegrund att respektera upphovsrätten såsom den föreskrivs i lagen om upphovsrätt och i internationella konventioner, såsom Bernkonventionen.

20 § Om upphovsrätten kommer i konflikt med andra demokratiska fri- och rättigheter skall en balans finnas mellan de demokratiska fri- och rättigheterna. En sådan balans skall hittas i samråd med berörda parter. Konflikter mellan olika parter som berör konflikten mellan å ena sidan upphovsrätten och å andra sidan andra demokratiska fri- och rättigheter skall alltid hanteras i dialog mellan parterna. Admin för den här sidan skall göra vad den kan för att medla mellan konflikterande parter. Admin åtar sig att förse båda parter med information om hur deras ärende utvecklas vid minst ett tillfälle i veckan under en konflikt som berör konflikterande demokratiska rättigheter mellan å ena sidan upphovsrätten och å andra sidan andra demokratiska fri- och rättigheter. Administratören för sidan är strikt förbjuden att inta den ena eller andra partens vy i en konflikt rörande konflikterande demokratiska fri- och rättigheter där upphovsrätten står mot andra demokratiska fri- och rättigheter. Administratörens roll i sådana konflikter är att genom att försöka medla mellan parterna komma fram till en balanserad lösning som gynnar båda parter i den aktuella konflikten. Rättssäkerheten och rättstryggheten för den enskilde användaren och för den enskilde skaparen måste upprätthållas under hela processen vid klagomål om intrång.i upphovsrätten. Av den anledningen är det av särskild vikt att alla inblandade parter får god tillgång till information om vad som händer i deras ärende. Detta är i enlighet med  detta publicistiska ramverk administratörens ansvar.

21 § Omvärldsbevakaren är en icke kommersiell verksamhet som kommunicerar med allmänheten. Omvärldsbevakarens administratör kommer ta fullt ansvar för vad som publiceras på den här sidan. Omvärldsbevakaren faller inte inom ramen för Safe Harbour principerna i E-handelsdirektivet. Administratören har gjort bedömningen att Omvärldsbevakaren inte är en verksamhet som omfattas av definitionen på de tjänster som lagstiftaren anser ska falla under Safe Harbour principerna.

22 § På Omvärldsbevakaren länkar vi till material som vi själva har upphovsrätten till. Länkar som förekommer där upphovsrätten är oklar eller inte finns skall rapporteras för till administratören för sidan. Detta sker via upphovsrättsliga klagomål här på sidan. För att få länka räcker det inte att du har klart med upphovsrätten utan det material du länkar till skall också vara i enlighet med den demokratiska värdegrund som förmedlas i detta publicistiska regelverk. Omvärldsbevakarens demokratiska värdegrund kommer att upprätthållas av administratören för sidan. Även i fallet med länkning.

23 § Omvärldsbevakaren har ett system för kontroll av plagiat i back-end delen av sidan (WordPress admin panel). Varje artikel som går ut på Omvärldsbevakaren skall scannas innan det publiceras online på Omvärldsbevakaren. Att inte scanna sitt material innan det går ut kan leda till att ditt konto blir avslutat och att ditt material tas bort om det skulle visa sig att det förekommer plagiat och du inte har tagit ansvar för att stoppa det innan publicering genom att scanna ditt material.

23 § Det är strikt förbjudet att sprida material på Omvärldsbevakaren som av domstol, i enlighet med lagen om upphovsrätt, har bedömts som olagligt att sprida. Sådant material kommer alltid att raderas från sidan. Personen som sprider sådant material kommer att få sitt konto övertaget av administratören för att stoppa intrånget och därefter kommer kontot att stängas. Om material som bedömts som oförenligt med Omvärldsbevakaren policy i enlighet med denna paragraf laddas upp igen kommer detta att polisanmälas. Detta gäller inte om myndighet eller domstol begär att kontot ska ligga kvar under en period för att säkra bevis. Om material från någon annan används under licens på Omvärldsbevakaren skall det framkomma tydligt för den enskilde användaren vilket material som är licensierat och under vilken licens det är licensierat. Det skall tydligt framkomma vem som har upphovsrätten och vilka villkor som gäller upphovsrättsligt för det aktuella materialet.

25 § Om du vill använda dig av Creative Commons licens för egenproduktion av material, till exempel i kommentarsfälten, så skall det anges i samband med det aktuella materialet. Creative Commons licensen appliceras exklusivt för det material den appliceras på. Om inte Creative Commons licens har angetts på ett korrekt och tydligt sätt skall materialets betraktas som skyddat under upphovsrättslagens paragrafer och inte under Creative Commons licens.

26 § Administratören skall en gång om året ta fram en rapport som sammanfattar hur arbetet med upphovsrätten på plattformen har bedrivits under det gångna året. Rapporten skall publiceras öppet så att vem som helst har tillgång densamma. Rapporten skall publiceras under Creative Commons 0 licens. Den är således helt fri att använda för den som vill göra så. Administratören har ansvar för att det upprättas ett forum för diskussion och debatt om upphovsrätten för att främja en sansad dialog och diskussion om upphovsrättens möjligheter och utmaningar. Administratören skall upprätta ett klagomål system som såväl användare som upphovsmän har tillgång till för att kunna klaga över kränkningar av upphovsrätten eller felaktiga borttagandet av material på sidan för Omvärldsbevakaren 2.0.

27 § Omvärldsbevakarens material omfattas av upphovsrätten. Omvärldsbevakarens material får användas för:

(A) De undantag som finns föreskrivna i den svenska upphovsrättslagstiftningen (observera att alla undantag i InfoSoc direktivet inte kan appliceras i Sverige).

(B) Text och data mining i icke kommersiell och kommersiell verksamhet.

(C) Bruk av material för användning inom ramen för kommuners verksamheter, regioners verksamheter, myndigheters verksamheter och av den Europeiska unionens institutioner.

(D) Länkning och användning av materialet för icke kommersiellt och kommersiellt bruk för att förbättra sökmotorer och aggregatorer, till exempel via snippets.

28 § Privatpersoner får, om det inte explicit står i artikeln de vill sprida att det krävs tillstånd, sprida, remixa och använda materialet härifrån Omvärldsbevakaren utan tillstånd. Privatpersoner, icke kommersiella aktörer eller kommersiella aktörer får dock inte ta egen upphovsrätt på det spridda materialet. Omvärldsbevakaren har upphovsrätten på det material som publiceras här av administratören och användare som publicerar sig här äger det material de publicerar på Omvärldsbevakaren.

Rapportering och anmälan

29 § Alla brott mot ovanstående regler som reglerar Omvärldsbevakarens verksamhet och den användargenererade media som kan produceras på Omvärldsbevakaren skall omgående anmälas till den som är ansvarig för den här sidan. Material som anmäls som berör publicistisk etik (allt utom upphovsrätten) ska anmälas i publicistiska klagomål här på Omvärldsbevakaren. Material som berör upphovsrätt och som anmäls ska anmälas i upphovsrättsliga klagomål här på Omvärldsbevakaren.

30 § Ansvarig för Omvärldsbevakaren kommer skyndsamt att titta på anmälan som kommer in under publicistiska klagomål och svara på densamma skriftligt till den som anmält. Om åtgärder behövs som en följd av anmälan kommer sådana att vidtas. Oavsett om anmälan föranleder åtgärder eller inte åtgärder kommer den som anmält få en skriftlig motivering till beslut från ansvarig för Omvärldsbevakaren.

No votes yet.
Please wait...