Publicistisk etik

Kapitel 1: Syfte

1 § Syftet med Omvärldsbevakaren är att bevaka, analysera och debattera frågor som berör omvärldsbevakning och omvärldsanalys med en tydlig bas i demokratiska värden, mänskliga rättigheter, individens frihet och med respekt för enskilda individer, organisationer, företag och institutioner.

2 § Omvärldsbevakarens publicistiska etik gäller även för de sociala medier konton som listas under sociala medier i menyn samt för Fredriks CV och för Netlearn (lär om omvärldsbevakning i digitala nätverk) som drivs av samma publicist som Omvärldsbevakaren.

Kapitel 2: Fritt material

3 § Omvärldsbevakaren ser fri information om omvärldsbevakning och omvärldsanalys som en grundbult i en väl fungerande demokrati och ska bedrivas i icke kommersiell regi. Det kommer inte tas in reklam av det skälet. Inga betalväggar kommer upprättas då detta skulle förhindra spridandet av fri information inom omvärldsbevakning och omvärldsanalys. Om du vill stödja sidan så är en länk tillbaka till den aktuella artikel som du läst en bra väg och att sprida innehållet på sociala medier.

Kapitel 3: Publicistisk etik och kommentarsfälten

4 § Spam kommer inte att accepteras i fälten för kommentarer. Kommentarer som är spam kommentarer kommer att tas bort av redaktören för sidan. Redaktören kommer bedöma i varje enskilt fall vad som kommer räknas som spam. Kontakta redaktören för sidan via e-post: fredrikk39@gmail.com om du har frågor angående detta.

5 § Pornografiskt material eller material som faller utanför lagens ramar kommer inte att accepteras i kommentarerna. Omvärldsbevakaren kommer ha en mycket strikt policy när det rör eventuella kommentarer som innehåller barnpornografiskt material eller länkar till sådant material. Alla överträdelser mot denna policy kommer polisanmälas omgående och materialet kommer raderas med omedelbar verkan.

6 § Det är inte tillåtet att någonstans på Omvärldsbevakaren publicera ljudupptagningar, video eller bilder som kan vara brottsliga, uppvigla till brott eller visar brott.

7 § Kränkningar och näthat kommer tas bort. Främlingsfientliga kommentarer och rasistiska kommentarer kommer inte att vara kvar på sidan utan kommer raderas. Hets mot folkgrupp och förtal kommer att anmälas till polisen. Hot kommer polisanmälas oberoende av huruvida dem riktar sig mot redaktören eller någon annan. Redaktören kommer vara särskilt strikt kring kommentarer som innehåller hot mot politiker och journalister som har en bärande roll i vår demokrati.

8 § Omvärldsbevakaren har inte en formell ansvarig utgivare men anser att det är av stor vikt att de publiceringar som görs på Omvärldsbevakaren är ansvarsfulla och inte skadar eller hänger ut människor.

9a § Omvärldsbevakaren kommer inte:

(A) Publicera sådana uppgifter som kan kränka den personliga integriteten.

(B) Publicera uppgifter som rör självmord eller självmordsförsök.

(C) Publicera uppgifter om brottsoffer.

(D) Publicera uppgifter om etniska ursprung, kön, nationalitet, yrke, politisk åsikt, religion eller sexuell läggning.

(E) Publicera namn, bild, ljud eller video på någon som har skadats eller dödats i samband med olika former av händelser i privata eller offentliga sammanhang.

9b § Omvärldsbevakaren tar aktivt avstånd från den eller dem som kränker den publicistiska värdegrund som slås fast i 9a §.

10 § Omvärldsbevakaren kommer vara generös med att publicera repliker och rättelser till artiklar som har eller kommer bli publicerade här. Dessa repliker ska vara underskrivna med namn om inte särskilda skäl föreligger. I repliker ska också licens för upphovsrätt anges. Denna licens för upphovsrätt kommer vara den rådande, oberoende av vad som gäller i övrigt på Omvärldsbevakaren. Inga repliker kommer att publiceras som inte har denna information om upphovsrättslig licens. Vid frågor kring detta så ska du ta kontakt med mig som redaktör för att få hjälp via mail: fredrikk39@gmail.com.

Kapitel 4: Demokratiska värden och relation till myndigheter

11 § Omvärldsbevakaren tror på demokratiska värderingar, mänskliga rättigheter, barns rättigheter och frihet och på en öppen och fri debatt. Omvärldsbevakaren kommer bemöta alla former av angrepp på demokratin, våra demokratiska fri- och rättigheter och på den fria och öppna debatten. Internet:s frihet är helt avgörande för att denna sida ska kunna existera. Ett fritt och öppet Internet är därför ett kärnvärde i Omvärldsbevakarens verksamhet.

12 § Omvärldsbevakaren kommer inte att länka till sidor som inte står för demokratiska värderingar och mänskliga rättigheter. Om sådana länkar hittas trots denna regel ska det anmälas till redaktören via min e-postadress som är fredrikk39@gmail.com.

13 § Omvärldsbevakaren kommer inte bidra till att sprida material i någon form som riskerar att bidra till misstro mot journalistiken. Omvärldsbevakaren vill betona att källkritisk granskning av media inte faller inom ramen för denna paragraf om den sker på ett sakligt och faktabaserat sätt. Omvärldsbevakaren betraktar den fria pressen och journalistiken som grundpelare för den svenska demokratin och för att kunna bevaka och analysera omvärlden. Misstro mot den fria pressen och mot journalistiken kommer ses som misstro och hot mot Omvärldsbevakarens verksamhet.

14 § Omvärldsbevakaren ger härmed tillstånd för myndigheter att använda material från Omvärldsbevakaren utan att tillstånd behöver inhämtas från ansvarig publicist för Omvärldsbevakaren. Omvärldsbevakaren kommer att vid behov samarbeta skyndsamt med myndigheter för att till exempel brott ska kunna lösas. Omvärldsbevakaren kommer inte under större händelser att bidra till att sprida rykten utan respektera att myndigheterna får göra sitt jobb.

Kapitel 5: Anmälan om brott mot de publicistiska reglerna

15 § Alla brott mot ovanstående regler som reglerar Omvärldsbevakarens verksamhet och den användargenererade media som kan produceras på Omvärldsbevakaren skall omgående anmälas till den som är ansvarig för den här sidan och som heter Fredrik Karlsson (Helsingborg). Detta ska göras per e-post: fredrikk39@gmail.com.

16 § Ansvarig för Omvärldsbevakaren kommer skyndsamt att titta på anmälan som kommer in och svara på densamma skriftligt till den som anmält. Om åtgärder behövs som en följd av anmälan kommer sådana att vidtas. Oavsett om anmälan föranleder åtgärder eller inte åtgärder kommer den som anmält få en skriftlig motivering till beslut från ansvarig för Omvärldsbevakaren.

No votes yet.
Please wait...