Lektionsplanering: Klimatförändringarna

Koppling till LGR 11

Vi kommer under lektionen att arbeta utifrån följande skrivning i läroplanen:

  • Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande.
  • Genom ett miljöperspektiv får de möjligheter både att ta ansvar för den miljö de själva direkt kan påverka och att skaffa sig ett personligt förhållningssätt till övergripande och globala miljöfrågor. Undervisningen ska belysa hur samhällets funktioner och vårt sätt att leva och arbeta kan anpassas för att skapa hållbar utveckling.

Centralt innehåll

Under de tre lektionspass som vi kommer jobba med klimatförändringarna kommer vi utgå från följande centrala innehåll:

  • Klimatförändringar, olika förklaringar till dessa och vilka konsekvenser förändringarna kan få för människan, samhället och miljön i olika delar av världen.

Planering

Under den första lektionen kommer vi att arbeta med en film som du finner genom att klicka här. Filmen kommer vi se tillsammans. Ni kommer sedan få sätta er i grupper om mellan 2-4 i vardera grupp och diskutera igenom vad ni tycker var det viktigaste i filmen. Gruppen ska skriva ett kort protokoll om max en halv A4-sida som lämnas in till läraren där ni i korthet beskriver vad ni diskuterade i gruppen. Under den andra lektionen ska ni i grupperna ta ert protokoll och använda det som bas för att ta fram en Prezi presentation som svarar på frågorna:

  1. Vad innebär växthuseffekten och är växthuseffekten bara skadlig för oss människor och det klimat vi lever i på Jorden?
  2. Vad är det för typ av utsläpp som vi människor gör och som förstärker växthuseffekten på Jorden?
  3. Vilka kan följderna bli av att klimatet förändras på Jorden?

Under den tredje lektionen kommer ni kort (max 5 minuter per grupp) muntligt, med hjälp av ert protokoll från den första lektionens diskussion och er Prezi presentation, få redovisa era svar på frågorna ovan. Prezi presentationen lämnar ni in efter lärarens instruktioner.

No votes yet.
Please wait...