Fredrik Karlsson

Samhällskunskap 1: Prov om demokrati och politik

Decrease Font Size Increase Font Size Text Size Print This Page

Summering: Eleverna kommer här få ett prov inom området demokrati och politik. Bland annat berörs EU:s lagstiftande institutioner, begreppen proposition och motion och för- och nackdelar med direktdemokrati och representativ demokrati.

Titel
Prov om demokrati och politik

Nivå
Gymnasiet

Ämne/Kurs
Samhällskunskap 1

Moment
Demokrati och politik

Centralt innehåll
Demokrati och politiska system på lokal och nationell nivå samt inom EU. Internationella och nordiska samarbeten. Medborgarnas möjligheter att påverka politiska beslut på de olika nivåerna. Maktfördelning och påverkansmöjligheter i olika system och på olika nivåer utifrån grundläggande demokratimodeller. Möjligheter och utmaningar med digitaliseringen när de gäller frågor om demokrati och politik. Politiska ideologier och deras koppling till samhällsbyggande och välfärdsteorier.

Kunskapskrav för E
Eleven kan översiktligt redogöra för och analysera olika samhällens organisation och samhällsförhållanden samt de bakomliggande idéerna. Eleven kan också översiktligtredogöra för de mänskliga rättigheterna. I sin analys förklarar eleven enkla samband och drar enkla slutsatser om likheter och skillnader mellan olika samhällens organisation. Dessutom kan eleven översiktligt redogöra för de historiska förutsättningarnas betydelse och dra enkla slutsatser om hur nutida samhällsförhållanden påverkar och påverkas av individer, grupper och samhällsstrukturer.

Kunskapskrav för C
Eleven kan utförligt redogöra för och analysera olika samhällens organisation och samhällsförhållanden samt de bakomliggande idéerna. Eleven kan också utförligtredogöra för de mänskliga rättigheterna. I sin analys förklarar eleven samband och drar välgrundade slutsatser om likheter och skillnader mellan olika samhällens organisation. Dessutom kan eleven utförligt redogöra för de historiska förutsättningarnas betydelse och dra välgrundade slutsatser om hur nutida samhällsförhållanden påverkar och påverkas av individer, grupper och samhällsstrukturer.

Kunskapskrav för A
Eleven kan utförligt och nyanserat redogöra för och analysera olika samhällens organisation och samhällsförhållanden samt de bakomliggande idéerna. Eleven kan också utförligt och nyanserat redogöra för de mänskliga rättigheterna. I sin analys förklarar eleven komplexa samband och drar välgrundade slutsatser om likheter och skillnader mellan olika samhällens organisation. Dessutom kan eleven utförligt och nyanserat redogöra för de historiska förutsättningarnas betydelse och dra välgrundade och nyanserade slutsatser om hur nutida samhällsförhållanden påverkar och påverkas av individer, grupper och samhällsstrukturer.

Material
Provet kommer att bedömas utifrån de nationella kunskapskraven och läraren kommer göra en bedömning av provet utifrån dina samlade kunskaper som du visar i samband med provet. Svaren skriver du på utdelat papper.

1. Förklara skillnaden mellan demokrati och diktatur och ge två exempel på demokratier och två exempel på diktaturer.

2. Redogör för hur den svenska lagstiftningsprocessen ser ut och fungerar.

3. I den Europeiska unionen finns det tre institutioner som är direkt inblandade i lagstiftningen. Vilka är dessa tre institutioner och vilken roll spelar dem i lagstiftningsarbetet i EU?

4. Resonera kring fördelar och nackdelar med direktdemokrati kontra representativ demokrati och argumentera utifrån de för- och nackdelar som du kommit fram till rörande direktdemokrati och representativ demokrati vilken av dessa två former av demokrati som du förespråkar.

5. Förklara skillnaden mellan en proposition och en motion. Beskriv även vad som menas med parlamentarism.

6. Resonera kring vilken roll som den Europeiska unionen har spelat för freden i Europa och vilken roll som EU spelar som aktör i den internationella politiken idag.

7. Vad gör konstitutionsutskottet och vilken roll spelar konstitutionsutskottet i vår demokrati i Sverige?

8. ECJU (European court of justice eller EU-domstolen) är en viktig instans för att döma i ärenden som berör EU-lagstiftning. Ange minst fyra fakta som du känner till om EU-domstolen.

No votes yet.
Please wait...

Information om innehållet

Texterna här är inte nyheter. Texterna här är artiklar som har skrivits angående omvärldsbevakning och omvärldsanalys. I sådana texter är åsikter, egna tankar och liknande ställningstaganden en del av innehållet. Omvärldsbevakaren skall icke ses som en förmedlare av nyheter utan av texter som berör omvärldsbevakning och omvärldsanalys.

Publicistiskt regelverk

Observera att du är skyldig att läsa och följa det publicistiska regelverk som har antagits av administratören för denna sida och som du finner via länken: http://fredrikk.net/publicistisk-etik/. OBS: Du måste manuellt kopiera länken till din webbläsares adressfält.