Fredrik Karlsson

Religionskunskap 2: The Summit Lighthouse med film och jämförande perspektiv

Decrease Font Size Increase Font Size Text Size Print This Page

Summering: Eleverna ska här få arbeta med den nya religiösa rörelsen The Summit Lighthouse. I det här fallet kommer eleverna få göra det i form av att eleverna ska skapa ett manus till en kort film om The Summit Lighthouse.

Titel
The Summit Lighthouse med film

Nivå
Gymnasiet

Ämne/Kurs
Religionskunskap 2

Moment
Nyreligiositet

Centralt innehåll
Nyreligiösa rörelser och strömningar, vad som kännetecknar dem och vad de har för förhållande till världsreligionerna.

Kunskapskrav för E
Eleven kan översiktligt redogöra för och analysera några religioner, nyreligiösa strömningar och livsåskådningar samt översiktligt redogöra för deras kännetecken och hur de tar sig samhälleliga uttryck. I sin analys förklarar eleven enkla samband och drar enkla slutsatser om hur de förhåller sig till aktuella samhällsfrågor. Dessutom kan eleven översiktligt redogöra för likheter och skillnader mellan å ena sidan nyreligiösa rörelser och strömningar och å andra sidan världsreligioner samt underbygga sina resonemang med enkla argument.

Kunskapskrav för C
Eleven kan utförligt redogöra för och analysera några religioner, nyreligiösa strömningar och livsåskådningar samt utförligt redogöra för deras kännetecken och hur de tar sig samhälleliga uttryck. I sin analys förklarar eleven samband och drar välgrundade slutsatser om hur de förhåller sig till aktuella samhällsfrågor. Dessutom kan eleven utförligt redogöra för likheter och skillnader mellan å ena sidan nyreligiösa rörelser och strömningar och å andra sidan världsreligioner samt underbygga sina resonemang med välgrundade argument.

Kunskapskrav för A
Eleven kan utförligt och nyanserat redogöra för och analysera några religioner, nyreligiösa strömningar och livsåskådningar samt utförligt och nyanserat redogöra för deras kännetecken och hur de tar sig samhälleliga uttryck. I sin analys förklarar eleven komplexa samband och drar välgrundade och nyanserade slutsatser om hur de förhåller sig till aktuella samhällsfrågor. Dessutom kan eleven utförligt och nyanserat redogöra för likheter och skillnader mellan å ena sidan nyreligiösa rörelser och strömningar och å andra sidan världsreligioner samt underbygga sina resonemang med välgrundade och nyanserade argument.

Material
The Summit Lighthouse är den nya religiösa rörelse som ni ska arbeta med här. Sätt er i grupper om två i vardera grupp. Använd det material ni har tillgång till, inkluderat material som ni själva hittar på Internet för att skapa ett manus som behandlar vad som utmärker The Summit Lighthouse och lite om hur rörelsen utvecklats genom historien. Ta ert manus och använd det för att spela in en film om The Summit Lighthouse om ca 2-3 minuter max. Manus och film lämnas in till läraren för bedömning i enlighet med lärarens instruktioner. Välj därefter ut en annan ny religiös rörelse och en aktuell samhällsfråga. Jämför hur The Summit Lighthouse förhåller sig till denna aktuella samhällsfråga och jämför det med er utvalda nya religiösa rörelses hållning i samma aktuella samhällsfråga. Vilka eventuella likheter och skillnader finns i synen på den aktuella samhällsfrågan mellan å ena sidan The Summit Lighthouse och den utvalda nya religiösa rörelsen? Skriv en kort text som svar (max en halv A4-sida). Lämna in dokumentet till läraren för bedömning utifrån lärarens instruktioner.

No votes yet.
Please wait...

Information om innehållet

Texterna här är inte nyheter. Texterna här är artiklar som har skrivits angående omvärldsbevakning och omvärldsanalys. I sådana texter är åsikter, egna tankar och liknande ställningstaganden en del av innehållet. Omvärldsbevakaren skall icke ses som en förmedlare av nyheter utan av texter som berör omvärldsbevakning och omvärldsanalys.

Publicistiskt regelverk

Observera att du är skyldig att läsa och följa det publicistiska regelverk som har antagits av administratören för denna sida och som du finner via länken: http://fredrikk.net/publicistisk-etik/. OBS: Du måste manuellt kopiera länken till din webbläsares adressfält.