Fredrik Karlsson

Samhällskunskap åk 7-9: Följ en samhällsfråga!

Decrease Font Size Increase Font Size Text Size Print This Page

Summering: Detta är en uppgift som berör det centrala innehållet kring aktuella samhällsfrågor. Eleverna ska följa en fråga under två veckor i sociala medier och därefter bearbeta det som de har fått med sig från bevakningen av en aktuell samhällsfråga i sociala medier.

Titel
Följ en samhällsfråga!

Nivå
Åk 7-9

Ämne/kurs
Samhällskunskap

Moment
Aktuella samhällsfrågor

Förmågor
Eleven ska utveckla sin förmåga att:

  • analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv.
  • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv.
  • söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet.

Centralt innehåll
Aktuella samhällsfrågor, hotbilder och konflikter i Sverige och världen. FN:s syfte och huvudsakliga uppdrag, andra former av internationell konflikthantering och folkrätten i väpnade konflikter.

Kunskapskrav för E
Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang. Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument och kan då i viss utsträckning växla mellan olika perspektiv. Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.

Kunskapskrav för C
Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då förhållandevis komplexa samband med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang. Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med utvecklade resonemang och relativt väl underbyggda argument och kan då i förhållandevis stor utsträckning växla mellan olika perspektiv.

Kunskapskrav för A
Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då förhållandevis komplexa samband med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang. Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med utvecklade resonemang och relativt väl underbyggda argument och kan då i förhållandevis stor utsträckning växla mellan olika perspektiv. Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett relativt väl fungerande sätt och för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.

Material
Ni ska arbeta parvis med den här uppgiften. Ni skall via valfritt socialt media följa en aktuell samhällsfråga under de kommande 2 veckorna. Notera vilka ståndpunkter (åsikter) som förs fram i den aktuella samhällsfrågan och skriv ner de argument som ni tycker är viktigast och som används i debatten om den aktuella samhällsfråga ni valt att följa.

Argumenten skriver ni ner med era egna ord i ett dokument. Ta sedan ställning själva kring var ni står i den aktuella samhällsfråga som ni har valt att följa på sociala medier. Argumentera för den åsikt som ni har valt att företräda genom att skriva ner minst två argument som talar för er åsikt.

Vilka invändningar tror ni att någon med motsatt åsikt mot er egen åsikt i frågan kan ha mot era två argument för er åsikt? Skriv ner era argument och de invändningar som kan finnas mot era argument i samma dokument som ni förde in de argument ni hittade på sociala medier tidigare i arbetet med den här uppgiften och lämna sedan in uppgiften till läraren.

No votes yet.
Please wait...

Information om innehållet

Texterna här är inte nyheter. Texterna här är artiklar som har skrivits angående omvärldsbevakning och omvärldsanalys. I sådana texter är åsikter, egna tankar och liknande ställningstaganden en del av innehållet. Omvärldsbevakaren skall icke ses som en förmedlare av nyheter utan av texter som berör omvärldsbevakning och omvärldsanalys.

Publicistiskt regelverk

Observera att du är skyldig att läsa och följa det publicistiska regelverk som har antagits av administratören för denna sida och som du finner via länken: http://fredrikk.net/publicistisk-etik/. OBS: Du måste manuellt kopiera länken till din webbläsares adressfält.