Fredrik Karlsson

Historia åk 7-9: Webbtidning om 1900-talet

Decrease Font Size Increase Font Size Text Size Print This Page

Summering: Detta är en fördjupning inom 1900-talets historia som tar sin utgångspunkt i att eleverna ska bygga upp en egen webbtidning i grupp om 1900-talets historiska utveckling. Eleverna kommer bland annat att få arbeta med första och andra världskriget.

Titel
Webbtidning om 1900-talet

Nivå
Åk 7-9

Ämne/kurs
Historia

Moment
1900-talet

Förmåga
Eleven ska utveckla sin förmåga att använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer.

Centralt innehåll
Under arbetet med uppgiften kommer du arbeta med följande centrala innehåll:

  • De båda världskrigen, deras orsaker och följder. Förtryck, folkfördrivningar och folkmord. Förintelsen och Gulag.
  • Kalla krigets konflikter, Sovjetunionens sönderfall och nya maktförhållanden i världen.

Kunskapskrav för E
Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder. Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folkmord.

Kunskapskrav för C
Eleven har goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder. Eleven visar det genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folkmord.

Kunskapskrav för A
Eleven har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder. Eleven visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folkmord.

Material
I den här uppgiften ska ni tillsammans i grupper om mellan 3-5 elever i vardera skapa en webbtidning med WordPress som ska handla om 1900-talets historiska utveckling. Tanken med uppgiften är att ni både ska få utveckla er digitala kompetens och era kunskaper inom 1900-talets historiska utveckling. Ni kommer få gott om tid på lektionstid till att göra research för ert arbete och ni kan med fördel använda de lektioner ni får där vi går igenom mycket av det ni bör ha med i er webbtidning. Webbtidningen ska bestå av nedanstående delar som ni skriver som artiklar i WordPress på er webbtidning.

  • Första världskriget. Ni ska i denna del redogöra för händelseutvecklingen under första världskriget samt redogöra för vilka orsaker som låg bakom första världskriget. Ni ska även redogöra för vilka följder som det första världskriget fick.
  • Mellankrigstiden. Ni ska i denna del redogöra för den stora depressionen och börskraschen 1929. Jämför även hur det såg ut med demokrati i början av mellankrigstiden jämfört med hur det såg ut i slutet av mellankrigstiden.
  • Andra världskriget. Ni ska i denna del redogöra för händelseutvecklingen under andra världskriget samt redogöra för vilka orsaker som låg bakom andra världskriget. Ni ska även redogöra för vilka följder som det andra världskriget fick.
  • Kalla kriget. Ni ska redogöra för USA:s och Sovjetunionens utveckling under det kalla kriget och utifrån den redogörelsen fundera kring hur världsbilden skiljde sig åt mellan västmakterna med USA i spetsen å ena sidan och öst med Sovjetunionen i spetsen å andra sidan.
  • Andra konflikter under 1900-talet. Ni ska också välja ut minst två andra konflikter som uppkom under 1900-talet och redogöra för händelseutvecklingen, orsakerna till konflikterna ni valt samt konsekvenserna av de konflikter som ni valt att arbeta med.

Var och en av ovanstående punkter är relativt omfattande. Det är rekommenderat att ni delar upp varje punkt ovan i flera mindre punkter. Ett förslag är att ni till exempel skriver ett inlägg om händelseutvecklingen, ett om orsakerna och ett om konsekvenserna på er webbtidning.

No votes yet.
Please wait...

Information om innehållet

Texterna här är inte nyheter. Texterna här är artiklar som har skrivits angående omvärldsbevakning och omvärldsanalys. I sådana texter är åsikter, egna tankar och liknande ställningstaganden en del av innehållet. Omvärldsbevakaren skall icke ses som en förmedlare av nyheter utan av texter som berör omvärldsbevakning och omvärldsanalys.

Publicistiskt regelverk

Observera att du är skyldig att läsa och följa det publicistiska regelverk som har antagits av administratören för denna sida och som du finner via länken: http://fredrikk.net/publicistisk-etik/. OBS: Du måste manuellt kopiera länken till din webbläsares adressfält.