Fredrik Karlsson

Samhällskunskap åk 7-9: Ungas identitet, livsstil och hälsa

Decrease Font Size Increase Font Size Text Size Print This Page

Summering: Eleverna får här arbeta med ungas identitet, livsstil och hälsa. Vi tittar bland annat på identitetsbegreppet och går sedan vidare med att reflektera över sociala medier och hur de påverkar formandet av en identitet.

Titel
Ungas identitet, livsstil och hälsa

Nivå
Åk 7-9

Ämne/kurs
Samhällskunskap

Moment
Individer och gemenskaper

Förmågor
Eleven ska utveckla sin förmåga att:

  • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar.
  • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller.

Centralt innehåll
Ungdomars identiteter, livsstilar och välbefinnande och hur detta påverkas, till exempel av socioekonomisk bakgrund, kön och sexuell läggning.

Kunskapskrav för E
Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer. Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom och mellan olika samhällsstrukturer. I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt. Eleven kan föra enkla resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då enkla samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.

Kunskapskrav för C
Eleven har goda kunskaper om olika samhällsstrukturer. Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då förhållandevis komplexa samband inom och mellan olika samhällsstrukturer. I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett relativt väl fungerande sätt. Eleven kan föra relativt väl utvecklade resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då förhållandevis komplexa samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.

Kunskapskrav för A
Eleven har mycket goda kunskaper om olika samhällsstrukturer. Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då komplexa samband inom och mellan olika samhällsstrukturer. I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett väl fungerande sätt. Eleven kan föra välutvecklade och nyanserade resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då komplexa samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.

Material
Instruktionerna i denna del är uppdelade i tre olika delar som ska genomföras. Läs igenom varje del av instruktionerna nedan noga så att du vet vad du ska göra.

A. Identitet – en introduktion

Gå ut på Internet och leta upp en text som handlar om begreppet identitet. Visa texten för din lärare och få lärarens godkännande på din text. Fundera utifrån den valda texten på vad som menas med begreppet identitet för dig och skriv ner dina tankar om identitet i ditt häfte. I det här fallet behöver du inte lämna in din text till läraren. Tanken här är att du själv ska sätta ord på dina egna tankar om begreppet identitet.

B. Identitet i sociala medier

Sök upp varsin artikel som handlar om identitet i sociala medier. Skriv ner några viktiga punkter som ni summerar vad din valda artikel tar upp i ditt texthäfte. Sätt er sedan i grupp om 2-4 elever i vardera grupp. Ta med er artikel och era anteckningar i texthäftet in i arbetet i gruppen. Använd era artiklar och era anteckningar för att skapa en gemensam tankekarta digitalt. Tankekartan ska ni sedan använda för att hålla en kort muntlig presentation om mellan 3-5 minuter där ni utifrån era artiklar, era anteckningar och er tankekarta försöker svara på frågan: Hur påverkar användandet av sociala medier vår identitet? Tankekartan ska lämnas in till läraren och kommer tillsammans med den muntliga redovisningen att utgöra underlag för bedömning.

C. Hälsa och livsstil

Sitt kvar i de grupper som ni jobbade i under arbetet med sociala medier och hur de påverkar identiteten. Välj ut en text gemensamt i gruppen som gruppen tar fram via sökningar på nätet. Motivera varför ni valt den text ni valt. Skriv en kort sammanfattning (där ni tar ut det viktigaste ur texten) av artikeln ni valt och avsluta med den motivering som låg bakom valet av text att arbeta med. Lämna in texten till läraren i enlighet med lärarens instruktion för bedömning.

No votes yet.
Please wait...

Information om innehållet

Texterna här är inte nyheter. Texterna här är artiklar som har skrivits angående omvärldsbevakning och omvärldsanalys. I sådana texter är åsikter, egna tankar och liknande ställningstaganden en del av innehållet. Omvärldsbevakaren skall icke ses som en förmedlare av nyheter utan av texter som berör omvärldsbevakning och omvärldsanalys.

Publicistiskt regelverk

Observera att du är skyldig att läsa och följa det publicistiska regelverk som har antagits av administratören för denna sida och som du finner via länken: http://fredrikk.net/publicistisk-etik/. OBS: Du måste manuellt kopiera länken till din webbläsares adressfält.