Fredrik

Aktuell omvärldsbevakning (15/3-2018): Publicistisk etik viktigt!

Decrease Font Size Increase Font Size Text Size Print This Page

Jag tycker det är viktigt att publicera sig under etiska riktlinjer. Därför har jag jobbat fram en ny version av detta för Omvärldsbevakaren. Det får bli min omvärldsspaning för idag att detta med etik för publiceringar är viktigt.

Omvärldsbevakarens uppdrag

1 § Omvärldsbevakarens uppdrag och syfte är att i text, bild, rörlig bild och ljud bevaka, analysera, diskutera och debattera frågor som berör omvärldsbevakning och omvärldsanalys i ett snabbt föränderligt, digitaliserat och globaliserat samhälle. Omvärldsbevakaren har också som uppdrag att bevaka naturens utveckling över tid i bild och rörlig bild. Omvärldsbevakaren är en publicistisk verksamhet som bygger på grundläggande etiska principer för publicering av information här.

Regleringens omfattning

2 § Omvärldsbevakarens publicistiska regelverk såsom det beskrivs på denna sida gäller för Omvärldsbevakaren, Omvärldsbevakarens ljudbibliotek, Omvärldsbevakarens bildbibliotek och Omvärldsbevakarens filmbibliotek.

Icke kommersiell verksamhet

3 § Omvärldsbevakaren är en icke kommersiell verksamhet som drivs av mig i min egenskap som privatperson under eget namn (Fredrik Karlsson, Helsingborg).

4 § Omvärldsbevakaren kommer inte att ta in några externa finansiärer av verksamheten då detta skulle stå i konflikt med 3 § i detta regelverk om Omvärldsbevakaren som en helt icke kommersiell aktör som står fri från kommersiella intressen.

5 a § Omvärldsbevakaren ser fri information om omvärldsbevakning och omvärldsanalys som en grundbult i en väl fungerande demokrati.

5 b § Omvärldsbevakaren kommer inte att ta in reklam eller upprätta betalväggar då detta skulle strida mot tanken om fri information om omvärldsbevakning och att sidan ska vara icke kommersiell.

5 c § Om du vill stödja sidan så är en länk tillbaka till den aktuella artikel som du läst en bra väg och att sprida innehållet på sociala medier.

Grundläggande värden

6 § Omvärldsbevakaren skall i arbetet med omvärldsbevakning och analys av omvärlden vara fast förankrad i demokratiska värderingar och mänskliga rättigheter. Individens frihet och respekten för individer, organisationer, företag och institutioner ska upprätthållas. Omvärldsbevakaren kommer dock alltid ta avstånd från aktörer som inte respekterar demokratin och de mänskliga rättigheterna.

7 § Omvärldsbevakaren kommer bemöta alla former av angrepp på demokratin, våra demokratiska fri- och rättigheter och på den fria och öppna debatten. Det är inte acceptabelt att använda Omvärldsbevakarens funktioner för användargenererat material för att angripa våran demokrati, våra fri- och rättigheter, den öppna och fria debatten eller alla människors lika värde.

8 § Omvärldsbevakaren kommer inte att länka till sidor som inte står för demokratiska värderingar och mänskliga rättigheter. Om sådana länkar hittas trots denna regel ska det anmälas till redaktören via publicistiska klagomål här på Omvärldsbevakaren.

9 § Internet:s frihet är helt avgörande för att denna sida ska kunna existera. Ett fritt och öppet Internet är därför ett kärnvärde i Omvärldsbevakarens verksamhet. Omvärldsbevakaren kommer aktivt att arbeta för att stödja ett fritt Internet för alla.

10 a § Omvärldsbevakaren kommer inte bidra till att sprida material i någon form som riskerar att bidra till misstro mot journalistiken. Omvärldsbevakaren vill betona att källkritisk granskning av media inte faller inom ramen för denna paragraf om den sker på ett sakligt och faktabaserat sätt. Omvärldsbevakaren betraktar den fria pressen och journalistiken som grundpelare för den svenska demokratin och för att kunna bevaka och analysera omvärlden. Misstro mot den fria pressen och mot journalistiken kommer ses som misstro och hot mot Omvärldsbevakarens verksamhet.

10 b § Alla försök att använda någon eller några av de funktioner som finns inom ramen för Omvärldsbevakarens verksamhet för att försöka otillbörligen påverka eller störa demokratiska val kommer omedelbart att bemötas och beivras av redaktören för Omvärldsbevakaren. Det råder absolut nolltolerans mot alla former av försök att använda Omvärldsbevakarens sociala funktioner för användargenererat material för att försöka störa och otillbörligen påverka demokratiska val.  Detta gäller oberoende av vilket land som har demokratiska val.

Ansvariga publiceringar och användargenererat innehåll

11 § Spam kommer inte att accepteras i fälten för kommentarer. Kommentarer som är spam kommentarer kommer att tas bort av redaktören för sidan. Redaktören kommer bedöma i varje enskilt fall vad som kommer räknas som spam. Kontakta redaktören för sidan via e-post: fredrikk39@gmail.com om du har frågor angående detta.

12 § Pornografiskt material eller material som faller utanför lagens ramar kommer inte att accepteras i kommentarerna. Omvärldsbevakaren kommer ha en mycket strikt policy när det rör eventuella kommentarer som innehåller barnpornografiskt material eller länkar till sådant material. Alla överträdelser mot denna policy kommer polisanmälas omgående och materialet kommer raderas med omedelbar verkan.

13 § Det är inte tillåtet att någonstans på Omvärldsbevakaren publicera ljudupptagningar, video eller bilder som kan vara brottsliga, uppvigla till brott eller visar brott.

14 § Kränkningar och näthat kommer tas bort. Främlingsfientliga kommentarer och rasistiska kommentarer kommer inte att vara kvar på sidan utan kommer raderas.

15 § Hets mot folkgrupp och förtal kommer att anmälas till polisen. Hot kommer polisanmälas oberoende av huruvida dem riktar sig mot redaktören eller någon annan. Redaktören kommer vara särskilt strikt kring kommentarer som innehåller hot mot politiker och journalister som har en bärande roll i vår demokrati.

16 § Omvärldsbevakaren kommer inte publicera uppgifter som kan skada andra människor. Av den anledningen kommer omvärldsbevakaren till exempel inte publicera uppgifter som skulle kränka rätten till privatliv, självmord eller självmordsförsök, uppgifter om brottsoffer eller namn, bild, ljud eller video på någon som har skadats eller dödats i samband med olika former av händelser i privata eller offentliga sammanhang.

17 § Omvärldsbevakaren kommer inte publicera uppgifter som kan skada mina arbets- eller uppdragsgivare.

Repliker

18 a § Omvärldsbevakaren kommer vara generös med att publicera repliker och rättelser till artiklar som har eller kommer bli publicerade här. Dessa repliker ska vara underskrivna med namn om inte särskilda skäl föreligger.

18 b § I repliker ska också licens för upphovsrätt anges. Denna licens för upphovsrätt kommer vara den rådande, oberoende av vad som gäller i övrigt på Omvärldsbevakaren. Inga repliker kommer att publiceras som inte har denna information om upphovsrättslig licens. Vid frågor kring detta så ska du ta kontakt med mig som redaktör för att få hjälp via mail: fredrikk39@gmail.com.

Upphovsrätt

19 § Omvärldsbevakarens material faller inom ramen för upphovsrätten. Upphovsrättslagen innehåller ett antal undantag från upphovsrätten. Till exempel rätten att citera. Samtliga dessa undantag som regleras i lag nu och i framtiden är självklara rättigheter för dig som vill använda material härifrån.

20 § Om du är privatperson och vill använda Omvärldsbevakarens material är du helt fri att sprida materialet, remixa materialet och använda materialet härifrån. Det spridda materialet ska ha en länk tillbaka till Omvärldsbevakaren och det spridda materialet, det remixade materialet och det använda materialet ska vara fullt tillgängligt utan upphovsrättsliga begränsningar för alla privatpersoner i enlighet med denna regel.

21 § Alla former av publiceringar, användningar eller remix av Omvärldsbevakarens material av sidor som inte står upp för demokratiska fri- och rättigheter och alla människors lika värde är strikt förbjudna. Det är helt oacceptabelt att sprida Omvärldsbevakarens material på sidor som inte står upp för demokratin, de mänskliga rättigheterna och alla människors lika värde.

22 § Om du är tidning eller företräder någon annan del av den fria pressen, det vill säga du agerar i din roll som journalist eller motsvarande har du utan tillåtelse rätt att använda dig av Omvärldsbevakarens material i sin helhet men du får inte ta upphovsrätt på det använda materialet. Upphovsrätten tillfaller mig som ansvarig för Omvärldsbevakaren. Copyright licensen som finns här ska anges enligt följande: Materialet är hämtat från Omvärldsbevakaren och har publicerats med tillstånd av Omvärldsbevakarens publicist Fredrik Karlsson. Copyright för materialet innehar publicisten för Omvärldsbevakaren Fredrik Karlsson.

23 § Omvärldsbevakaren ger härmed tillstånd för myndigheter att använda material från Omvärldsbevakaren utan att tillstånd behöver inhämtas från ansvarig publicist för Omvärldsbevakaren. Omvärldsbevakaren kommer att vid behov samarbeta skyndsamt med myndigheter för att till exempel brott ska kunna lösas. Omvärldsbevakaren kommer inte under större händelser att bidra till att sprida rykten utan respektera att myndigheterna får göra sitt jobb.

24 a § Omvärldsbevakarens material får utan tillstånd användas för nedanstående ändamål oavsett om du är icke kommersiell eller kommersiell användare:

(A) Förhandsgranskningar av länkar på sociala medier med bild och så kallade snippets med text från artikeln.

(B) För att beskriva länkar till och visa bilder för i sökmotorer och aggregatorer.

(C) För att utveckla text och data mining.

(D) För forskning som berör omvärldsbevakning, omvärldsanalys, Internet och sociala medier.

(E) För träning av artificiell intelligens.

24 b § Icke kommersiella eller kommersiella aktörer får inte ta copyright på material härifrån i samband med tillämpning av 24 a § i dessa publicistiska regler.

25 § För övriga fall som berör publicering av Omvärldsbevakarens material ber jag dig att kontakta mig personligen på fredrikk39@gmail.com. Jag kommer vara generös när det gäller att låta andra använda mitt material, men kommer bedöma från fall till fall vad mitt material får användas till och inte får användas till i övriga fall utöver de som specifikt anges ovan.

26 § All användargenererad media tillhör den som har producerat densamma. Redaktören för Omvärldsbevakaren respekterar din rätt till ditt material fullt ut.

Rapportering och anmälan

27 § Alla brott mot ovanstående regler som reglerar Omvärldsbevakarens verksamhet och den användargenererade media som kan produceras på Omvärldsbevakaren skall omgående anmälas till den som är ansvarig för den här sidan och som heter Fredrik Karlsson (Helsingborg). Material som anmäls som berör publicistisk etik (allt utom upphovsrätten) ska anmälas i publicistiska klagomål här på Omvärldsbevakaren. Material som berör upphovsrätt och som anmäls ska anmälas i upphovsrättsliga klagomål här på Omvärldsbevakaren.

28 § Ansvarig för Omvärldsbevakaren kommer skyndsamt att titta på anmälan som kommer in under publicistiska klagomål och svara på densamma skriftligt till den som anmält. Om åtgärder behövs som en följd av anmälan kommer sådana att vidtas. Oavsett om anmälan föranleder åtgärder eller inte åtgärder kommer den som anmält få en skriftlig motivering till beslut från ansvarig för Omvärldsbevakaren.

No votes yet.
Please wait...

Information om innehållet

Texterna här är inte nyheter. Texterna här är artiklar som har skrivits angående omvärldsbevakning och omvärldsanalys. I sådana texter är åsikter, egna tankar och liknande ställningstaganden en del av innehållet. Omvärldsbevakaren skall icke ses som en förmedlare av nyheter utan av texter som berör omvärldsbevakning och omvärldsanalys.

Publicistiskt regelverk

Observera att du är skyldig att läsa och följa det publicistiska regelverk som har antagits av administratören för denna sida och som du finner via länken: http://fredrikk.net/publicistisk-etik/. OBS: Du måste manuellt kopiera länken till din webbläsares adressfält.