Fredrik

Aktuell omvärldsbevakning (9/3-2018): Konnektivistisk modell för läsande

Decrease Font Size Increase Font Size Text Size Print This Page

I den här artikeln vill jag försöka fundera på hur vi kan utveckla den svenska skolan inför framtiden. Och kommer här att diskutera en modell för hur man kan utveckla läsningen i skolan i konnektivistisk anda. Men först innan vi kommer in på modellen en kort introduktion till Konnektivismen.

Konnektivism

Konnektivismen innebär att man tänker i termer av nätverk. Lärande sker inte internt hos den enskilde individen utan externt i olika nätverk som vi är med i och deltar i. Lärande sker när man ser mönster i informationen och kunskapen som finns i nätverket. Detta är en kort summering av Konnektivismen handlar om. För den som vill fördjupa sina kunskaper om Konnektivismen kan Siemens bok Knowing Knowledge rekommenderas.

1. Läraren sätter upp databasen

I Moodle finns det en aktivitet som innebär att läraren kan sätta upp databaser. Under processen med att sätta upp databasen definierar också läraren de fält som eleverna sedan ska använda när de lägger in i databasen. I detta fallet kommer vi att använda oss av fem fält. Det första fältet är titeln på texten eleven väljer att läsa. Det andra fältet som ska anges är författare/tidning som har skrivit texten alternativt länk till den webbsida där det lästa materialet finns om eleven valt att utgå från en digital källa. Det tredje fältet är motivering av val. Det fjärde fältet är summering av text och det femte fältet är reflektion.

2. Eleverna väljer sina texter

Den enskilde eleven väljer nu ut den text som denne vill arbeta med. Texten ska rymmas inom ramen för arbetsområdets innehåll, men kan vara olika lång och olika komplex beroende på vad de olika eleverna väljer att arbeta med. Texten kan vara analog eller digital beroende på vad eleven valt att arbeta med för material. Denna delen av uppgiften berör det första, andra och tredje fältet i databasen. Inom ramen för det tredje fältet (motivering) ska eleven motivera varför denne har valt den text denne har valt.

3. Eleverna skriver och lägger in

Under de olika arbetsområdena kommer eleverna få läsa och bearbeta sina texter. Eleverna lämnar in sin text näst sista veckan på ett arbetsområde. Samtliga fält i databasen ska då vara ifyllda och inskickade i databasen. I summering ska eleverna kort sammanfatta den text som de har läst och i reflektion ska eleverna kort reflektera över den text som de har läst. Här har eleverna stor frihet att reflektera utifrån de aspekter de finner mest intressanta i texten.

4. Diskussion

Under sista veckan kommer vi dels att ägna lektionstid till att diskutera det av eleverna skapade materialet. Och dels ska varje elev kommentera minst två andra inlägg i databasen samt besvara eventuella kommentarer som denne själv får på sitt inlägg. Det här sker i databasens kommentarsfält.

5. Bedömning

Detta kommer att vägas samman med övriga uppgifter under arbetsområdet och tillsammans kommer uppgifterna att generera ett omdöme och betyg på hela arbetsområdet.

No votes yet.
Please wait...

Information om innehållet

Texterna här är inte nyheter. Texterna här är artiklar som har skrivits angående omvärldsbevakning och omvärldsanalys. I sådana texter är åsikter, egna tankar och liknande ställningstaganden en del av innehållet. Omvärldsbevakaren skall icke ses som en förmedlare av nyheter utan av texter som berör omvärldsbevakning och omvärldsanalys.

Publicistiskt regelverk

Observera att du är skyldig att läsa och följa det publicistiska regelverk som har antagits av administratören för denna sida och som du finner via länken: http://fredrikk.net/publicistisk-etik/. OBS: Du måste manuellt kopiera länken till din webbläsares adressfält.