Fredrik

Aktuell omvärldsbevakning (5/3-2018): Social kunskapsutveckling

Decrease Font Size Increase Font Size Text Size Print This Page

Fas 1. Kunskapssökande och kunskapsinsamling

Eleverna kommer under handledning av lärare få söka och kritiskt granska information inom det arbetsområde som vi arbetar med. Att detta är en viktig del visas av vad som står i LGR 11:s allmänna del. I LGR 11 (sid 9) kan vi bland annat läsa: “Eleverna ska kunna orientera sig i en komplex verklighet, med ett stort informationsflöde och en snabb förändringstakt”. Vi kan vidare i LGR 11 (sid 9) läsa: “Det är också nödvändigt att eleverna utvecklar sin förmåga att kritiskt granska fakta och förhållanden och att inse konsekvenserna av olika alternativ.”. Vidare kan vi i LGR 11 läsa om att varje elev efter genomgången grundskola ska kunna: “använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande” (sid 14).

För att eleverna ska kunna reflektera och utvärdera sitt egna lärande i den sista fasen är det oerhört viktigt att de dokumenterar sitt arbete under tiden som den första, andra och tredje fasen pågår. Här kommer vi att använda två olika sätt. Det ena är att eleverna minst en gång i veckan ska skriva loggbok över vad de har gjort den senaste veckan och reflektera kring vad som varit bra och vad som kan förbättras inför kommande vecka. Det andra är att eleverna ska välja ut det de tycker sig ha lyckats bäst med under veckan och lägga in detta i sin e-portfolio som de har tillgång till via ett block i Moodle. Eleverna ska motivera varför de valt att lägga in just det de har valt att lägga in i portfolion. Läraren ska kunna se e-portfolio. Det är dock upp till enskilda elever om de vill att andra elever ska se deras e-portfolio. På det här sättet kan lärandet synliggöras dels för eleven själv, vilket är det viktigaste, men även för mig som lärare och den enskilde eleven har höga förväntningar på sig att faktiskt reflektera över processen och egna lärandet.

Under den här fasen är det oerhört centralt att eleverna har tillgång till verktyg som innebär att de faktiskt kan dela information, kunskap, tankar, åsikter och så vidare. Här kommer vi att använda de webb 2.0 funktioner som finns i Moodle. Här handlar det till exempel om bloggar, wikis, forum, sociala bokmärken, videogalleri där man kan dela video och kollaborativa anteckningsblock. Det sökande och delande som eleverna kommer att göra kommer att kompletteras med en form av basmaterial från mig som lärare. Ett basmaterial som inkluderar bland annat virtuella lektioner som skapas med hjälp av Lektionsmodulen i Moodle och en del länkar. På detta sättet bidrar även jag som lärare till att dela information och kunskap. Eftersom eleverna får den stora transfereringen av information utanför klassrummet redan innan de kommer till skolan så måste lektionerna se annorlunda ut. Lektionerna kommer bygga på seminarieformen där vi utifrån att alla ska delta efter sina förutsättningar och behov och utifrån läsloggar som eleverna förbereder med bas i den information och kunskap de själva inhämtat och i det basmaterial jag som lärare tillhandahåller diskutera de teman eller delmoment som vi arbetar med för närvarande inom ramen för det aktuella arbetsområdet. Denna fas avslutas sedan med att läraren sätter upp en rad tomma grupper i Moodle och ger eleverna tillgång till modulen Group choice i Moodle.

Fas 2. Sammanfattning

Under inledningen av den här fasen kommer eleverna att gå in i modulen Group Choice och placera in sig i de grupper som de vill arbeta i. Gruppstorleken kommer att variera beroende på hur många eleverna är i klassen. De elever som inte placerar in sig i någon grupp inom utsatt tid kommer att bli placerade av läraren i en grupp. Respektive grupp ska nu identifiera minst tre teman i det material som skapades under den första fasen. Utifrån dessa tre teman ska gruppen sammanfatta vad som framkommit i den första fasen om dessa tre teman. För detta ändamål kommer vi att använda OU Wiki i Moodle där läraren via en enkel inställning sett till att var och en av grupperna har sin wiki de kan arbeta i. De som ser wikin är gruppens medlemmar och så då läraren.

Fas 3. Tillämpning och opposition

Utifrån de teman som gruppen har funnit i det insamlade materialet och som de arbetat med under den andra fasen ska var och en av eleverna formulera två reflektionsfrågor som de sen ska besvara skriftligt och lämnas in i Moodle. Eleverna ska sedan byta uppgifter med varandra utifrån en från läraren angiven ordning. Därefter kommer förberedelse för och opponering att ta vid. Varje enskild elev ska både försvara sitt egna arbete och opponera på ett annat elevarbete. Målsättningen är att opponeringen ska äga rum i skolan under lektionstid, men om det inte skulle funka kommer forum i Moodle att användas som en reservplan. Reflektionsfrågorna, svaren och opponeringen kommer att bedömas och betygssättas.

Fas 4. Utvärdering

Under den fjärde och sista fasen kommer eleverna att få göra en skriftlig utvärdering av hur momentet har funkat. Utvärderingar som sedan kommer ligga till grund för den fortsatta utvecklingen av momentet. Under fasen kommer eleverna också att enskilt få skriva en kort reflektion kring sitt egna lärande och i de grupper som vi hade under den tredje fasen få tillfälle att reflektera över centrala lärdomar av momentet. Det sistnämnda ska lämnas in till läraren skriftligt men kommer inte vara en del av bedömningen.

No votes yet.
Please wait...

Information om innehållet

Texterna här är inte nyheter. Texterna här är artiklar som har skrivits angående omvärldsbevakning och omvärldsanalys. I sådana texter är åsikter, egna tankar och liknande ställningstaganden en del av innehållet. Omvärldsbevakaren skall icke ses som en förmedlare av nyheter utan av texter som berör omvärldsbevakning och omvärldsanalys.

Publicistiskt regelverk

Observera att du är skyldig att läsa och följa det publicistiska regelverk som har antagits av administratören för denna sida och som du finner via länken: http://fredrikk.net/publicistisk-etik/. OBS: Du måste manuellt kopiera länken till din webbläsares adressfält.