Fredrik

Ramverk för en digitaliserad undervisning

Decrease Font Size Increase Font Size Text Size Print This Page

Jag har försökt formulera ett ramverk för en digitaliserad undervisning. Detta följer nedan.

1 § Dokumentet syftar till att ta fram ett ramverk som kan ligga till grund för att kunna digitalisera undervisning i en snabbt föränderlig och globaliserad omvärld.

2 a § Digitalisering definieras här som en process där undervisningen förändras på ett sådant sätt att den tar sikte på målet om att förbereda eleverna för en värld där vi via Internet kopplar samman sju miljarder människor i ett och samma nätverk samtidigt som våra saker kopplas samman med samma nätverk i det vi kallar Internet of things.

2 b § Digitalisering handlar inte om vilken hårdvara eller mjukvara man använder sig av. Det är inte ett pedagogiskt verktyg. Det är inte ett akademiskt ämne som ska problematisera för- och nackdelar med digitaliseringen. Digitalisering handlar om att bygga små och stora nätverk i en global högteknologisk miljö (Internet) och via de nätverken lära av och med varandra, effektivisera sätten man arbetar på och förändra sätten man arbetar på så att de är anpassade till nätverks dynamiska miljöer i den virtuella miljön.

3 § Arbetet med digitalisering av undervisning ska ta sin bas i skolans demokratiska värdegrund och i Förenta Nationernas konvention om barns fri- och rättigheter. Alla former av mobbning och kränkande behandling är oacceptabelt oavsett om det sker online eller offline.

4 § Arbetet med att genomföra en digital undervisning skall utöver den demokratiska värdegrunden och arbetet mot mobbning också grunda sig i ett arbete mot näthat.

5 § Att informera om hur man kan arbeta med ergonomi och hälsa i kombination med en snabb digitalisering är av stor vikt för att lyckas med en god och sund miljö som gynnar digitalt samarbete, digital kommunikation och digitalt arbete. Av den anledningen bör en del av den tid som berör arbete med digitaliseringen i undervisningen beröra digital ergonomi och e-hälsa.

6 § Genom att det finns ett stort mått av flexibilitet kring vilka digitala enheter som används i arbetet med att digitalisera undervisningen kan ställningarna för kroppen varieras. Korta pauser lite då och då är av stor vikt för att man ska göra ett bra arbete i en digital kontext. Om möjlighet finns bör eleverna ha bord som är höj och sänkbara så att de inte bara behöver sitta utan också kan stå och arbeta med datorerna.

7 § Det är av stor vikt i arbetet med att digitalisera undervisningen att informera eleverna om var de kan hitta information och hjälp kring psykisk ohälsa online. Psykisk ohälsa är ett stort problem och det måste tas på största allvar. Även stress är ett mycket viktigt område att lyfta i samband med en digitaliserad undervisning och även här handlar det om att informera om var eleverna kan hitta information om stress och få hjälp vid stress online.

8 §  När klassrummet kopplas upp mot Internet innebär det att det blir en nod i ett nätverk där sju miljarder människor runt om i världen håller på att bli ihopkopplade med varandra och dit vi även kommer koppla upp våra saker (Internet of things). Genom att vara en aktiv nod i ett virtuellt nätverk kan vi skapa en verksamhet i klassrummet med fokus på digital produktion, kommunikation och samarbete och på så sätt bygga upp en nätverkande lärande organisation kring den nod som klassrummet utgör i ett globalt nätverk (Internet).

9 § Kommunikation går inte från en till många utan från många till många i den digitala miljön. Kommunikation flödar fritt, öppet och transparent i många riktningar samtidigt i komplexa nätverk som arbetar i en digitaliserad virtuell global miljö (Internet). Genom att ständigt vara uppkopplade mot sociala nätverk så kan vi klara av att skapa flöden av kommunikation som är öppen, transparent, som flödar fritt och som går i många riktningar samtidigt i komplexa nätverk där klassrummet är en uppkopplad nod.

10 § Digitaliseringen innebär ett skifte från det tryckta språket till det interaktiva språket. I det interaktiva språket kommer vi få ett snabbt flöde av korta texter, bilder och rörlig bild. I en tid när det interaktiva språket växer fram så kommer förmågan att snabbt kunna analysera en kort textmassa samt kunna analysera bild och rörlig bild bli allt viktigare. Spelen är det kanske tydligaste exemplet på en berättelse i en tid av ett interaktivt språk.

11 § När man kopplar upp klassrummet mot Internet så innebär det att man samtidigt inte har mer än några knapptryck bort till andra klassrum oberoende av var de är i världen. Det geografiska avståndet är borta mellan uppkopplade klassrum. Det här skapar en nätverkande effekt där nätverks dynamiska miljöer lätt kan byggas upp genom att koppla samman olika klassrum över Internet, men det innebär också att vi är beroende av vad andra gör där ute.

12 § Ledarskap handlar i en digitaliserad snabbt föränderlig omvärld om att skapa och ta hand om de nätverk man är en del av och att tillsammans i dialog med andra i nätverket fatta bra och kloka beslut. Det innebär att man som person kommer behöva vara beredd på att ge och ta i stor utsträckning och vara flexibel i förhållande till vad andra tycker och tänker om de beslut som behöver fattas. Kommunikation i många riktningar samtidigt och förmågan att hämta in information och sortera i densamma är helt avgörande här.

13 § Eleverna är inte längre en publik som konsumerar ett innehåll. De tillhör vad Dan Gillmor kallar för The former audience. Den forna publiken, i det här fallet eleverna, har idag inte bara möjligheten att kommunicera tillbaka, de kan kommunicera direkt med varandra utan att blanda in någon medieorganisation eller någon institution. Eleverna har blivit aktiva skapare och deltagare i media.

14 § Smarta devicer som smarta telefoner, surfplattor och smarta klockor innebär att vi hela tiden kan vara uppkopplade mot våra nätverk. Att människor hela tiden är uppkopplade mot sina nätverk ställer stora krav på att innehållet finns tillgängligt där människor är oberoende av tid och rum. Smarta telefoner innebär kanske inte det bästa sättet att lära på, men det är det enda sättet om vi vill vara i ständig rörelse. Det är därför av stor vikt att eleverna on the go kan ta med sig innehållet i utbildningen.

15 § I en digital värld kommer det som kallas för Attention span (tiden man kan koncentrera sig på en och samma sak samtidigt) att minska kraftigt och har redan minskat kraftigt. Det talas om att denna tid är nere på mellan 7 sekunder och två minuter numera. Detta ställer stora krav på hur man utvecklar innehåll och kommer förändra hur vi ser på vad som är viktigt för att nå framgång i en digitaliserad värld. Ett exempel på hur man skulle kunna möta detta innehållsmässigt är genom korta filmer eller ljudinspelningar om det man jobbar med.

No votes yet.
Please wait...

Information om innehållet

Texterna här är inte nyheter. Texterna här är artiklar som har skrivits angående omvärldsbevakning och omvärldsanalys. I sådana texter är åsikter, egna tankar och liknande ställningstaganden en del av innehållet. Omvärldsbevakaren skall icke ses som en förmedlare av nyheter utan av texter som berör omvärldsbevakning och omvärldsanalys.

Publicistiskt regelverk

Observera att du är skyldig att läsa och följa det publicistiska regelverk som har antagits av administratören för denna sida och som du finner via länken: http://fredrikk.net/publicistisk-etik/. OBS: Du måste manuellt kopiera länken till din webbläsares adressfält.