Bloggarkivet: Moodle – dataanalys

Bloggarkivet: Moodle – dataanalys

Loggar

Den första typen av loggar går under namnet logs och här kan man till exempel välja att se när en elev senast var inne i en specifik aktivitet i en kurs. Men man kan också välja andra inställningar som att man vill se vad någon elev eller alla elever för den delen också höll på med i en kurs under en viss dag i en kurs för att nu nämna ännu ett exempel på hur man som lärare kan använda sig av den här typen av loggar i en kurs. Det andra typen av loggar som man kan komma åt i Moodle är det som kallas för Live Logs. Live Logs innebär att jag som lärare kan se vad olika elever har haft för sig i min kurs den senaste timmen. Den tredje typen av loggar som finns i Moodle heter Activity report. Med activity report kan jag se hur många som har besökt en viss aktivitet i min kurs och när aktiviteten senast besöktes. I den fjärde typen av loggar i Moodle kan jag se aktiviteten i forum och inlämningsmappar för respektive elev i min kurs. Detta innebär att jag kan se om enskilda elever är aktiva i exempelvis forum diskussioner eller inte och jag kan även härifrån skicka ett meddelande till respektive elev om denne inte varit delaktig i diskussionen och påminna eleven om vikten av att vara delaktig i diskussionen.

Engagement analytics

Moodle:s block Engagement analytics försöker bedöma vilka elever som är så lite aktiva att de riskerar att inte klara kursen på grund av detta och vilka elever som är engagerade och därmed löper mindre risk att inte klara kursen. Detta är särskilt användbart kanske i en distanskurs men kan även ge en viss hint till läraren om att något kan behöva göras om aktiviteten hos enskilda elever är för liten. Vad detta blocket gör är att den väger samman aktiviteten när det kommer till inloggning, forum och uppgiftsinlämning för att sedan beräkna hur aktiv eleven är och därmed också vilken risk som finns för att eleven inte ska klara kursen.

Kort om statistik i Quiz

Moodle Quiz kan användas för att sätta upp olika former av tester och uppgifter som läraren för eleverna. Efter att eleverna gjort sitt test eller sin uppgift kan jag som lärare gå in och analysera vad som skett i samband med att eleverna gjort testet eller uppgiften i detalj. Det handlar här dels om elevernas resultat, men också om kvaliteten på mina frågor.

No votes yet.
Please wait...

Comments

comments